Algemene voorwaarden MA2MI

Inhoud

 1. Inleiding
 2. gebruiksovereenkomst, registratie en gebruik
 3. Onderwerp van de Oppasmoeder voorwaarden
 4. Beoordelingen
 5. Aansprakelijkheid van MA2MI
 6. Aansprakelijkheid van klant
 7. Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van klantovereenkomst
 8. Membership, gratis proefperioden, kosten, opzegging en tegoeden
 9. Facturering
 10. Toepasselijk recht, bevoegdheid rechter, nietigheid en recht tot wijziging

 

 

Inleiding

MA2MI is gevestigd in  Almere, en beheert de app  MA2MI (hierna: de app) voor flexibele Oppasmoeder diensten door moeders. Door middel van de app kan de klant een Oppasmoeder zoeken, vinden en boeken voor flexibele oppas diensten. Een klant is altijd de ouder of wettige verzorger van de op te passen kinderen. De ‘Oppasmoeder’ is een particulier die een flexibele, niet stelselmatige oppasdienst verleent.

MA2MI faciliteert via de app en haar zoekmodule de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst voor Oppasdiensten tussen klant en Oppasmoeder. MA2MI is daarbij gevolmachtigd vertegenwoordiger voor de Oppasmoeder. MA2MI accepteert en bevestigt namens de Oppasmoeder een boekingsverzoek van de klant en accepteert de betalingen van klant op haar (derdengeld)rekeninghouder.

MA2MI oordeelt niet over het al dan niet accepteren van een boekingsverzoek van klanten door oppasmoeder . De Klant sluit in beginsel 2 (twee) overeenkomsten:

 1. een overeenkomst tot het gebruik van de app met MA2MI, de gebruiksovereenkomst welke tot stand komt na de voorgeschreven (order)procedure in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.
 2. een separate opdrachtovereenkomst voor het uitvoeren van oppaswerkzaamheden met de oppasmoeder,  de oppasovereenkomst”.

Deze  algemene voorwaarden gelden voor zowel de tussen klant en MA2MI gesloten gebruiksovereenkomst als voor de tussen de klant en oppasmoeder gesloten oppasovereenkomst .

 

Artikel 1: gebruiksovereenkomst, registratie en gebruik

 1. Hoofdactiviteit van MA2MI is het aanbieden van een de app voor vraag en aanbod van flexibele oppasdiensten. MA2MI faciliteert daarnaast via de app en een geautomatiseerde zoekmodule bij het sluiten van een Oppasmoeder overeenkomst tussen klant en oppasmoeder .
 2. De klant vult het registratieformulier in en accepteert dat de toegezonden gegevens van het formulier  worden overgedragen aan MA2MI voor een klantprofiel. Hierbij stemt de klant in met de algemene voorwaarden en de Privacy Verklaring.
 3. MA2MI stuurt via een e-mail een bevestiging van de registratie van Klant, de acceptatie door klant van de algemene voorwaarden en de Privacyverklaring van MA2MI. Hiermee is de Gebruiksovereenkomst tussen klant en MA2MI tot stand gekomen.
 4. De gegevens in het formulier zijn door klant naar waarheid ingevuld en zijn actueel en volledig. De klant heeft de mogelijkheid het gegevens  te aan te passen en blijft zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals die in het klantprofiel worden weergegeven.
 5. De gegevens van het formulier zijn verder vertrouwelijk en worden niet aan derden overgedragen. Iedere klant mag zich slechts een keer registreren. MA2MI behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, een registratie  te verwijderen en klant de toegang tot de platform te weigeren. Het is een verwijderde klant niet toegestaan zich opnieuw aan te maken.
 6. De app beantwoordt klant in zijn/haar behoeften aan een oppasmoeder moeder / babysitter gerelateerde dienstverlening.
 7. MA2MI is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van de app te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken.
 8. Het is klant verboden om zonder goedkeuring van MA2MI op de app van klant zelf of van derden oppasdiensten of overige diensten te werven en/of op andere dan de voorgeschreven wijze babysitters van MA2MI te benaderen.

MA2MI houdt zich dan het recht voor de klant direct van de app te verwijderen en stelt daarnaast als sanctie een direct opeisbare geldboete van EUR 500,- per overtreding.

 

Artikel 3: Onderwerp van de Oppasmoeder voorwaarden

 1. MA2MI biedt klant de mogelijkheid, de app te gebruiken en zich met een profiel te registreren, om flexibele oppas diensten te kunnen zoeken, te vinden en te boeken.
 2. MA2MI biedt de klant tegen betaling van een vergoeding toegang tot het gebruik van de geautomatiseerde zoekmodule op de app van MA2MI om met de oppasmoeder tot een oppasovereenkomst te komen die door klant in zijn boekingsaanvraag is uitgekozen. MA2MI is niet verplicht tot enig resultaat van deze faciliteit of van de gekozen oppasmoeder . MA2MI stuurt de boekingsaanvraag van klant door aan een oppasmoeder, die bij MA2MI als oppas is ingeschreven. De aangevraagde oppasmoeder moeder bepaalt geheel autonoom, of zij de oppas dienst in overeenstemming met het boekingsaanvraag zal vervullen. De klant zal zelfstandig instructies ten aanzien van de te verrichten oppasdiensten geven aan oppasmoeder . De oppasmoeder moeder voert de dienst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. MA2MI heeft over de te leveren oppasdiensten tussen klant en Oppasmoeder moeder geen enkele zeggenschap en bemoeienis. Er bestaat tussen MA2MI en oppasmoeder moeder geen arbeidsovereenkomst. Wijst een oppasmoeder moeder de boekingsaanvraag af, kan klant via de app opnieuw een passende vervangende oppasmoeder moeder zoeken, vinden en boeken.
 3. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een oppasovereenkomst wordt door MA2MI niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan klant worden gegarandeerd. De klant is zelf gehouden om te bepalen of de oppasdienst in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd. Indien de oppasdienst niet in overeenstemming met de overeenkomst is uitgevoerd dient klant direct met MA2MI contact op te nemen. MA2MI bepaalt of een dit gegrond is.
 4. MA2MI levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke oppas dienst, maar biedt enkel een onafhankelijke Platform om vraag en aanbod op het gebied van oppasmoeder diensten op elkaar af te stemmen middels haar zoekformule.
 5. Indien een overeengekomen oppasmoeder overeenkomst op enige wijze niet of niet geheel kan worden uitgevoerd kan MA2MI als service aan de klant en de oppasmoeder ondersteunen bij het vinden van een alternatief..
 6. De klant en/of oppasmoeder moeder dient met vragen en/of klachten over de uitvoering van de oppasmoeder dienst en/of betalingen contact op te nemen met MA2MI. MA2MI zal in overleg met klant en oppasmoeder moeder bepalen of de klacht gegrond is en mogelijk terugbetaling toewijzen.
 7. Een oppasmoeder die door de app en de koppeling van MA2MI bekend is geworden zal slechts gecontacteerd worden via het platform.

 

Artikel 4: Beoordelingen

 1. De klant kan op de app beoordelingen en recensies achterlaten over de oppasmoeder en haar verrichte dienst(en).
 2. Beoordelingen moeten op aantoonbare feiten berusten. De klant dient de oppasmoeder naar redelijkheid en billijkheid objectief te oordelen. Zij mag geen beledigingen, smaad of andersoortige niet relevante inhoud plaatsen die in strijd is met de goede zeden of de wet.  Beoordelingen die hier niet aan voldoen worden verwijderd. Beoordelingen geven te allen tijde uitingen van klant weer ofwel nimmer uitingen van MA2MI. MA2MI controleert beoordelingen steekproefsgewijs. Gegronde klachten over beoordelingen zullen worden gecontroleerd door MA2MI en MA2MI verschaft, indien nodig, ondersteuning.
 3. De klant geeft MA2MI met het inzenden van de beoordeling kosteloos ongelimiteerd naar tijd en omvang het gebruiksrecht van zijn beoordelingstekst. MA2MI is gerechtigd, vrij over de beoordeling te beschikken en ze in het bijzonder voor verdere beoordelingsdiensten te bewerken en te gebruiken. De beoordelen worden via de app gepubliceerd en aan derden verstrekt.
 4. Het is verboden om met ongerechtvaardigde herhaaldelijke beoordelingen, zelfbeoordeling of andere beoordelingswijzen, het beoordelingssysteem te beïnvloeden.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van MA2MI

 1. MA2MI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering en/of voltooiing van de oppasovereenkomst door oppasmoeder en/of klant. De oppasovereenkomst is een overeenkomst tussen oppasmoeder moeder en klant zelf, waarbij MA2MI als partij niet betrokken is. In geval van vragen en klachten dient de oppasmoeder moeder en/of klant zich te richten tot MA2MI. MA2MI zal daarbij slechts een bemiddelde rol aannemen.
 2. MA2MI is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis en de gevolgen daarvan.
 3. MA2MI zal haar verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksovereenkomst naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen tegenover klant, oppasmoeder en derden. Mocht de klant schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is MA2MI jegens klant slechts aansprakelijk voor de schade die gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van MA2MI. Een eventuele aansprakelijkheid van MA2MI tegenover klant, oppasmoeder en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door MA2MI gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de laatstelijk geboekte oppasmoeder werkzaamheden zal bedragen.
 4. De totale aansprakelijkheid van MA2MI voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor de jaarlijkse gebruiksvergoeding tot een maximaal bedrag van driemaal de jaarlijkse gebruiksvergoeding.
 5. MA2MI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door verlies van gegevens, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van het Platform.
 6. Meer in het bijzonder zal MA2MI in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
 7. a) Handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, welke tot stand gekomen is door gebruikmaking van het Platform;
 8. b) De onmogelijkheid de website te gebruiken door het niet functioneren van de door de MA2MI gebruikte apparatuur of software.
 9. c) Het feit dat de informatie op de website en/of in een profiel onjuist, onvolledig of niet actueel is: d) Het onrechtmatig gebruik van de systemen van MA2MI, waaronder de website en Platfom, door een derde;
 10. e) Handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een Overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van het Platform.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de klant

 1. De klant is aansprakelijk voor alle schade die MA2MI lijdt door overtreding van de voorwaarden voor het gebruik van de app. De klant zal MA2MI ex honoreren voor alle schade en claims van de klant of derde partijen  door overtreding van de voorwaarden voor het gebruik van de app van de klant.
 2. De klant en oppasmoeder moeder zijn zélf verantwoordelijk voor het sluiten van een wettelijke aansprakelijkheid-  en ongevallen verzekering en het sluiten van de oppasovereenkomst.

Artikel 7:  Privacy beleid 1.

 1. MA2MI verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van gebruikers van de app in overeenstemming met het privacy beleid.
 2. MA2MI zal deze gegevens, inclusief de informatie over de door de klant geboekte diensten, gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst ter inzage bewaren in het klantprofiel, en klant de mogelijkheid bieden om gegevens aan te passen. De klant moet om toegang te krijgen tot dit gedeelte van de platform inloggen met zijn e-mailadres en wachtwoord.

 

 Artikel 8: Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van Gebruiksovereenkomst

 1. Omdat de gebruiksovereenkomst tussen MA2MI en klant tot stand komt onder de Wet Koop op Afstand, heeft de klant, zijnde consument, in beginsel het recht op herroeping van de gebruiksovereenkomst. Herroeping dient binnen veertien dagen na de totstandkoming van deze gebruiksovereenkomst als vermeld in artikel  plaats te vinden door MA2MI duidelijk schriftelijk per e-mail van de herroeping in kennis te stellen. Herroeping is niet meer mogelijk als met de uitvoering van de oppasmoeder werkzaamheden conform de ‘Algemene Voorwaarden van toepassing op de oppasovereenkomst’ is begonnen binnen voormelde termijn van veertien dagen.
 2. MA2MI is gerechtigd de oppasovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden als door klant aangenomen en treden onder de lopende oppasovereenkomst in werking, indien MA2MI de wijziging aan klant in tekstvorm mededeelt en klant deze wijzigingen niet binnen vier weken vanaf de ontvangst van de mededeling heeft weersproken. Van wijzigingen gaat geen terugwerkende kracht uit (wijzigingen gelden altijd voor de toekomst).
 3. De looptijd van de gebruiksovereenkomst is onbeperkt. De Gebruiksovereenkomst kan door Klant of MA2MI met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd. Onverminderd het bepaalde in dit lid blijft het recht tot onmiddellijke beëindiging van de gebruiksovereenkomst op zwaarwegende gronden bestaan. Een beëindiging van de overeenkomst heeft op reeds gesloten oppasmoeder overeenkomsten geen invloed.
 4. Een annulering van de geboekte oppasdienst is tot 24 uur voor aanvang van de dienst kosteloos. Annuleert de klant binnen 24 uur tot 6 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt MA2MI annuleringskosten in rekening.
 5. Annuleert de klant binnen 6 uur tot 1 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt MA2MI klant namens de oppasmoeder moeder een bedrag in rekening ter hoogte van 1 uur gelijk aan het uurtarief dat staat voor het eerste uur van de oppasmoeder dienst, te vermeerderen met de annuleringskosten van MA2MI.
 6. Annuleert de klant binnen 1 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt MA2MI de klant namens de oppasmoeder moeder een bedrag in rekening ter hoogte van 2 uur volgens het uurtarief dat staat voor de eerste 2 uur van de oppasdienst, te vermeerderen met de annuleringskosten van MA2MI.
 7. De hoogte van de annuleringskosten zijn gelijk aan de transactiekosten en zijn afhankelijk van het door jouw gekozen ‘Membership’.

 

Artikel 9 : verschillende gebruiksovereenkomsten, proefperioden, kosten, opzegging en tegoeden

1  gebruiksovereenkomsten

Om als klant toegang te krijgen tot de app moet men een gebruiksovereenkomst afsluiten. MA2MI biedt de klant twee mogelijkheden:

1.1  Abonnement

Een mogelijkheid om als klant toegang te krijgen tot de app is het afsluiten van een abonnement, dat met een gratis proefperiode kan beginnen en/of korting na invoer van een geldige actiecode, die maandelijks wordt voortgezet totdat klant het opzegt of MA2MI het beëindigt. De klant kan onbeperkt boeken en betaalt daarnaast alleen transactiekosten na iedere oppasmoeder dienst.

1.2  Eenmalige boeking

Een andere mogelijkheid om als klant toegang te krijgen tot de app is om te kiezen voor een eenmalige boeking. Door het kiezen van een eenmalige boeking kan de klant (eenmaal) gebruik maken van de app zonder een abonnement. De klant betaalt service- en transactiekosten na iedere oppasdienst. Het profiel blijft actief totdat klant het opzegt of MA2MI het beëindigt.

 1.  Gratis proefperiode:

‘Het Abonnement’ kan met een gratis proefperiode beginnen en is alleen bestemd voor nieuwe klanten en wordt maar 1 maal verstrekt. De gratis proefperiode duurt 30 dagen of als aangegeven tijdens de registratie. MA2MI behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of de klant in aanmerking komt voor de gratis proefperiode. De klant ontvangt geen bericht op het moment dat de gratis proefperiode is afgelopen of dat het betalende gedeelte van het abonnement is ingegaan.

 1.  Oppasmoeder tegoeden:

MA2MI verstrekt persoonlijke codes met “oppasmoeder tegoeden”. Een oppasmoeder tegoed kan voor commerciële doeleinden worden versterkt aan (potentiële) klanten of worden gekocht om als gift(card) te worden verstrekt. MA2MI zal in het geval van een gift(card) een persoonlijke code verstrekken met daarop een tegoed waarvan de hoogte ervan nader te bepalen is door koper. Het “oppasmoeder tegoed” kan enkel worden besteed aan oppasmoederdiensten. Transactiekosten, abonnementskosten of eenmalige boekingskosten staan hier los van. De code moet worden ingevoerd voordat de klant gaat boeken en de oppasmoeder moeder is geaccepteerd. Het tegoed wordt na de eerstvolgende oppasdienst bij de afrekening in mindering gebracht op het totaalbedrag. Een code is éénmalig bruikbaar. Wanneer het totaalbedrag (exclusief transactiekosten) ten einde van de Oppasmoeder dienst lager is dan het tegoed, zal het gedeelte van het tegoed dat niet gebruikt is teniet gaan. Wanneer een boeking wordt geannuleerd of gecanceld blijft het tegoed staan. Bij een daaropvolgende boeking hoeft de code niet (nogmaals) worden ingevoerd. Er is geen restitutie mogelijk en ongebruikte tegoeden worden niet teruggenomen.

 1.  Abonnement opzeggen

De klant dient het abonnement op te zeggen voordat dit maandelijks wordt verlengd om te voorkomen dat de abonnementskosten voor de daaropvolgende maand in rekening worden gebracht. MA2MI hanteert een opzegtermijn van een (1) maand vanaf de ingangsdatum.

 1. Recht op intrekking

De klant verleent expliciet toestemming voor het feit dat het abonnement direct in gaat wanneer de klant tijdens de registratie, na koppeling van de bankgegevens, op voltooien klikt. Hiermee krijgt klant direct toegang tot de app en kan dan ook een boekingsaanvraag versturen. Indien de klant alsnog het abonnement wil herroepen dan dient dit te gebeuren zoals in art 8 lid 1 beschreven.

 1. Kosten na iedere Oppasdienst voor de klant

MA2MI rekent bij een abonnement transactiekosten na iedere oppasdienst (of te late annulering). De hoogte van de transactiekosten zijn terug te vinden op de website onder ‘Tarief’.

 1. Kosten na iedere oppasdienst voor de oppasmoeder

MA2MI brengt na iedere dienst aan de oppasmoeder servicekosten  in rekening. De servicekosten is een percentage van de totale verdiensten en wordt direct in mindering gebracht en verrekend bij de (uit)betaling. De hoogte van de servicekosten zijn terug te vinden op de website onder ‘Tarief’.

 

Artikel 10: Facturering

 1. Facturering abonnement:

Wanneer de klant kiest voor een abonnement, krijgt MA2MI de autorisatie om maandelijks vooraf de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven. De klant autoriseert MA2MI om dergelijke variërende bedragen, die maandelijks in één of meerdere keren kunnen worden gefactureerd, in rekening te brengen via een betaalapp.

 1. Facturering na oppasmoeder dienst

MA2MI krijgt toestemming om na voltooiing van iedere oppasdienst de (door)betalingen namens de oppasmoeder , tegen het tijdens de totstandkoming van de oppasmoeder overeenkomst geldende dag- en/of avond uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijke oppasmoeder duur, vermeerdert met de transactiekosten van MA2MI, af te schrijven via de betaal app. De klant autoriseert MA2MI om dergelijke variërende (door)betalingen te incasseren namens oppasmoeder moeder via de betaal app.

 1. Prijswijzigingen / tariefswijziging

MA2MI behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken prijzen voor de service en onderdelen hiervan op enigerlei wijze en te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen voor de service gaan pas na minimaal 30 dagen in, nadat klant via e-mail een kennisgeving heeft ontvangen.

 1. Factureringscyclus

De abonnementskosten voor gebruik van de app worden in rekening gebracht aan het begin van het betaalde gedeelte van het Abonnement en elke maand daarna, tenzij en totdat Klant het Abonnement opzegt. MA2MI brengt de kosten elke maand automatisch via Adyen in rekening op de kalenderdag die overeenkomt met het begin van het betaalde Abonnement. Abonnementskosten worden volledig geïncasseerd op het moment van betaling. MA2MI behoudt zich via Adyen het recht voor om het tijdstip van de facturering te wijzigen, met name, zoals hieronder is aangegeven, als we het bedrag niet in rekening kunnen brengen. Als het betalende abonnement is ingegaan op een dag die niet in een bepaalde maand valt, kan MA2MI de kosten in rekening brengen via Adyen op een dag in de toepasselijke maand of een andere dag die MA2MI geschikt acht. Bijvoorbeeld: Klant start Abonnement op 31 januari, dan is de volgende betalingsdatum waarschijnlijk 28 februari en wordt Klant via Adyen op die datum gefactureerd. De verlengingsdatum kan veranderen door wijzigingen in het Abonnement. ‘Facturering’ of ‘in rekening brengen’, zoals gebruikt in deze klantsvoorwaarden, betekent een afschrijving, debitering of andere betalingsvereffening via Adyen, zoals van toepassing. Tenzij anderszins is vermeld, verwijst maand of maandelijks naar de factureringscyclus.

 1. Geen terugbetalingen

MA2MI verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging van een Abonnement blijft de Klant toegang behouden tot de service tot het einde van de laatste factureringsperiode. MA2MI kan te allen tijde voor wat voor reden dan ook een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan babysitters van het Platform(“creditering”). Het bedrag en de vorm van deze creditering en de beslissing om deze te verrichten zijn geheel naar goeddunken van MA2MI.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht, bevoegdheid rechter, nietigheid en recht tot wijziging

 1. Met betrekking tot de gebruiksovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing .
 2. In geval van geschillen tussen MA2MI en klant en/of tussen MA2MI en oppasmoeder moeder zullen deze worden voorgelegd en beslecht door de rechter te Amsterdam.
 3. Mocht een van deze bepalingen om wat voor reden dan ook nietig blijken te zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepaling(en) in deze algemene voorwaarden onverlet.
 4. MA2MI heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.